VIDEO: The Vikings make their way through downtown Milton.